Adatkezelési tájékoztatás

A Mentor Tehetségsegítő Tanács (Mentor TT) közreműködésével lebonyolításra kerülő

„Ady Endre ösztöndíj

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

PREAMBULUM

 

A Mentor TT – Mentor Tehetségsegítő Tanács 2015 óta segíti a felvidéki tehetségek fejlődését, tehetséggondozó programok szervezésével, tanfolyamok, táborok és konferenciák lebonyolításával, illetve az Ady Endre ösztöndíj technikai lebonyolításával. Mindezen tevekénységekkel kapcsolatos adatok kezelése az alábbiakban részletezett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint valósul meg.  Jelen adatkezelési tájékoztató egyben tartalmazza az adatkezelési és az adatfeldolgozói tájékoztatót is (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) az Érintettek részére.

 

 

 

I. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

 • A Mentor TT kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülésének maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésére álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszik, hogy a programjainkon és pályázatainkon résztvevőő személyes adatait az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) – való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezelje.
 • Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, szervezetünk jelen dokumentumban kívánja a résztvevőket és pályázókat tájékoztatni személyes adataik gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről.
 • Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális tényleges módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi előírásoknak. Abban az esetben, ha a jelen Adatkezelési Tájékoztatóba foglalt rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési Tájékoztató módosított verzióját az Adatkezelő közzéteszi a Weboldalon, és ezért kéri a Felhasználókat, hogy időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatkezelési Tájékoztató aktuális tartalmát.
 • Jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata az Adatkezelő székhelyén kinyomtatott formában, valamint a Weboldalon közzé téve érhető A jelen Adatkezelési Tájékoztató kinyomtatott példánya az Adatkezelő vezető tisztségviselőjének aláírása és a szervezeti bélyegző hiányában nem tekintendő hivatalos példánynak.
 • A programokra és ösztöndíjkiírásra jelentkezés megtételével egyidőben az Adatkezelési Tájékoztató tudomásulvétele megtörténik.

 

 

 

II.                          AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Mentor TT

Székhely:            925 03 Galánta, Kodály Zoltán utca 2367/49

Statisztikai nyilvántartási szám (IČO): 50095528

Adószám (DIČ): 2120421292

Elektronikus levelezési címe: info@tehetseg.sk, Honlapja:  www.tehetseg.sk

Képviseli: Hanesz Angelika elnök, önállóan

továbbiakban: Adatkezelő / Adatfeldolgozó

 

III.                         ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

 

(1)  A jelen Adatkezelési Tájékoztató a „személyi hatály” cím alatt rögzített Érintetteknek, a „tárgyi hatály” alatt rögzített adataira terjed ki, az „időbeli hatály” cím alatt rögzített időtartamra értendő. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy alapelvként rögzítette, hogy azokban a határesetekben, amikor nem áll módjában egyértelműen meghatározni, hogy egy adott személy érintettnek minősül-e, illetőleg egy adott adat személyes adatnak minősül- e, úgy tekinti, hogy az adott személy érintett, és az adott adat személyes adat, és biztosítja, hogy az ilyen személy az általános adatvédelmi rendelet által biztosított érintetti jogait gyakorolhassa, és az ilyen adatnak a személyes adatok védelmével azonos védelmet biztosít.

 

VI. /1.    Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya

 

 • Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya az „Ady Endre” ösztöndíj program és az átalunk megvalósított tehetséggondozó programok lebonyolításával összefüggésben, természetes személyre vonatkozó személyes adatoknak a Mentor TT általi kezelésére terjed ki.
 • A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya főszabályként nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.

 

VI. /2.    Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya

 

 • A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a támogatási kérelem benyújtása során kezelt összes személyes adatra, azaz az összes adatra, amelyek által természetes személy közvetlenül, vagy akár közvetve azonosítható, és a pályázati űrlapon és/vagy jelentkezései íven benyújtásra kerül.

 

 

VI. /3.    Az Adatkezelési Tájékoztató időbeli hatálya

 

 • A jelen Adatkezelési Tájékoztató időbeli hatálya a kezdőoldalon megjelölt időponttól visszavonásig

 

IV.                            IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • A Mentor TT a személyes adatok kezelése során különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokban, határozatokban, ajánlásokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia:
  • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet). A rendelet magyar nyelvű szövege elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.). A törvény hatályos szövege elérhető a következő címen: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.366978;
  • Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény). A törvény hatályos szövege elérhető a

következő címen: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.356005;

 

 

 

 

V.                                 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, FŐBB RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

 

 • Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet cikke, valamint az Infotv. 3. § tartalmazza. Alábbiakban kiemeljük a főbb fogalmakat:
  • adatfeldolgozás: más nevében történő adatkezelés.

 

 • adatfeldolgozó: az a személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet.

 

 • adatkezelő: az a személy (akár természetes személy, akár jogi személy), aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, azaz aki az adatkezelés tekintetében az érdemi döntéseket meghozza, illetőleg, akinek érdekében az adatkezelés történik
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

 • adatvédelmi incidens: adatok biztonságának sérülése.

 

 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

 • felügyeleti hatóság: független közhatalmi szerv, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH; https://naih.hu/); Felvidéken: Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://www.dataprotection.gov.sk/sk/);
 • közös adatkezelők: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza

meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek;

 

 • különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok ideértve a kárós szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, valamint a bűnügyi személyes adatok.
 • NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszáma: +36 (1) 391-1400./
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett digitális felület, amelyen a támogatás iránti kérelem elbírálási jegyzéke nyilvánosságra kerül. https://www.tehetseg.sk

 

 

 

 

VI.                         KÖZÖS ADATKEZELÉSRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

 

 • A Mentor TT, valamint az ösztöndíj anyagi forrását biztosító Támogató az Érintettek személyes adatait saját rendszereikben kezelt más személyes adatoktól fizikailag, illetve logikailag elkülönítetten tárolják.
 • A GDPR 26. cikk (3) bekezdése értelmében az Érintettek az adatkezeléshez fűződő, GDPR által meghatározott jogaikat mind a Mentor TT, mind pedig a Támogató vonatkozásában jogosultak gyakorolni.
 • A Mentor TT, valamint a Támogató egymástól függetlenül, egyaránt az Érintettek rendelkezésére bocsájtják az általános adatvédelmi rendelet és 14. cikkében megjelölt információkat, az ott írt határidők betartásával.

 

 • A Mentor TT, valamint a Támogató az általuk közösen kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az Érintetti jogok gyakorlásának biztosítására vonatkozó kötelezettségeiknek az Érintettek választása szerinti fél útján tesznek
 • A Mentor TT, valamint a Támogató egyetemlegesen kötelesek az adatkezelési tevékenységük esetleges jogszerűtlenségéért az Érintettekkel szemben helytállni.

 

 

VII.                      A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS – „Ady Endre” ösztöndíj

 

1)        A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos adatkezelés

 

A személyes adatok kezelésének célja Támogatási jogviszony létrehozása, valamint az abból fakadó

jogok és kötelezettségek teljesítése;

A Támogató jogszabályban meghatározott szervezetek felé fennálló közzétételi, tájékoztatási, és ellenőrzési kötelezettségének teljesítése;

A személyes adatok kezelésének jogalapjai: A kérelmezők tekintetében szerződés teljesítése (támogatási jogviszony létrehozása/jogviszony teljesítése) – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]:

Az adatkezelés olyan támogatási jogviszony (támogatói okirat, illetve támogatási szerződés) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez (támogatási jogviszony létrejöttéhez) szükséges.

A törvényes képviselők személyazonosító adatai tekintetében jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont):

 

A Ptk. 2:12. § (1) bekezdése alapján a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, míg a Ptk. 2:14. § (1) bekezdése alapján a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el;

A kapcsolattartási adatok tekintetében mind az Adatkezelők, mind az Érintettek jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont):

A Ptk. 2:12. § (1) bekezdése alapján a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, míg a Ptk. 2:14. § (1) bekezdése alapján a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el;

Érintettek köre támogatást igénylő, Felvidéken élő, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven tanulmányokat folytató kiskorúak és törvényes képviselőik, valamint az oktatási intézmények vezetői
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege, adatszolgáltatás elmaradásának következményei az adatszolgáltatás önkéntes, de a támogatás jogviszony létrejöttének előfeltétele
A kezelt személyes adatok köre A.      kedvezményezett kiskorú:

a)    neve

b)    születési helye

c)    születési ideje

d)    neme

e)    lakcíme

f)     oktatási intézménye

g)    évfolyama

h)    állampolgársága

i)      személyi száma

B.      törvényes képviselő:

a)    neve / lánykori neve

b)    születési helye

c)    születési ideje

d)    lakcíme

e)    pénzintézeti számlaszáma

f)     elérhetőségi adatai

g)    személyi száma

h)    személyazonosító okiratának száma

C.     kedvezményezett nagykorú hallgató:

a)     neve

b)    születési helye

c)    születési ideje

d)    neme

e)    lakcíme

f)     oktatási intézménye

g)    évfolyama

h)    képzés típusa

i)      elérhetőségi adatai

j)      azonosító okirat száma

k)    személyigazolvány adatai

l)      személyi szám

D.     Alábbi csatolandó dokumentumokban található személyes adatok:

a)    támogatás igénylő adatlap

b)    iskolalátogatási igazolás

Adatok forrása támogatási kérelmet benyújtó Felhasználó
 

Adatokat megismerheti

a)    az Adatkezelő ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalói

b)    az Adatkezelő adatfeldolgozói

Adattovábbítás, címzettek Az Adatkezelő az általa kezelt, őrzött személyes adatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, mint Támogató részére továbbítja. Az Adatkezelő az általa kezelt, őrzött személyes adatot más harmadik személynek nem továbbítja, vagy egyéb formában hozzáférhetővé nem teszi, kivéve amennyiben az adattovábbításhoz az Érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül adattovábbításnak.

Az Adatkezelő az Európai Unión kívüli országba személyes adatot nem továbbít.

Adatkezelés időtartama A támogatási kérelem adatlapján rögzítésre kerülő személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesülésétől számított polgári jogi elévülési időtartammal egyező 5 (öt) évig kezeli.

Az adatlapon nem rögzített személyes adatokat az Adatkezelő a támogatásra jogosult diák magyar oktatási intézményben fennálló tanulói, hallgatói jogviszonya fennállásáig kezeli.

Törlés időpontja Az elévülés (5 év) utolsó napját követő 30 napon belül; bírósági vagy hatósági eljárás esetén, az azt lezáró határozat jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;
Közös adatkezelés a Mentor TT a Támogatóval közös adatkezelőként jár el
Adatok tárolásának helye A személyes adatok tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.
 

 

 

 

 

 

Érintettek ténylegesen

megillető jogok

Hozzáférési jog igen
Helyesbítéshez való jog igen
 

 

Törléshez való jog

igen

(további célból történő adatkezelés – különösen jogi igényérvényesítés, adójogi, számviteli kötelezettségek teljesítése – esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések

szerint)

 

 

Adatkezelés

korlátozásához való jog

igen, alábbiak szerint:

adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának ellenőrzéséig;

jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a korlátozást;

adatkezelési cél elérése esetén;

Adathordozhatósághoz való jog nem, mivel az adatkezelés szerződés teljesítése jogalapon alapul, de nem automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog

(másolat kérése) gyakorolható

Tiltakozáshoz való jog nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

 

 

2)            Kapcsolattartás céljából kezelt adatok

 

A személyes adatok kezelésének célja rövid úton történő kapcsolattartás az Érintettekkel
A személyes adatok kezelésének jogalapja: az Adatkezelők jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Jogos érdek megjelölése: Az Adatkezelők és az Érintett közös jogos érdeke a kapcsolattartási adatok kezelése, mivel az szükséges a Támogató és az Érintett közötti ösztöndíjtámogatás teljesítéséhez, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, az Érintett részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő értesítés küldéséhez. Az Érintetteknek csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így az Érintettek alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és is nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és az Érintettek fenti jogos érdekeivel szemben. Az Érintettel telefonon történő megkeresésére kizárólag a támogatási kérelmükkel kapcsolatos teendők, különösen az esetleges határidős hiánypótlási felhívások teljesítésének elősegítése érdekében kerül sor. Az Érintetteknek jogában áll tiltakozni adataiknak kezelésével szemben, melyet az Adatkezelőhöz eljuttatott írásbeli nyilatkozat által tehetnek meg, ez esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a kapcsolattartási adataikat és nem végez azok kapcsán a továbbiakban adatkezelést.
Érintettek köre –   támogatást igénylő, a Felvidéken alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven tanulmányokat folytató kiskorúak törvényes képviselői

–   az Oktatási Intézmények kijelölt kapcsolattartói

Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege, adatszolgáltatás elmaradásának következményei az adatszolgáltatás kötelező, a támogatási jogviszony létrejöttének előfeltétele, mivel az elérhetőségi adatok Adatkezelő általi kezelésének a hiánya a támogatási szerződés teljesítését ellehetetlenítheti
A kezelt személyes adatok köre a) név

b) telefonszám

c) e-mail cím

Adatok forrása az Érintettek
Adatokat megismerheti a)    az Adatkezelő ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalói

b)    az Adatkezelő adatfeldolgozói

Adattovábbítás, címzettek Az Adatkezelő az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek nem továbbítja, vagy egyéb formában hozzáférhetővé nem teszi, kivéve amennyiben az adattovábbításhoz az Érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül adattovábbításnak.

Az Adatkezelő az Európai Unión kívüli országba személyes adatot nem továbbít.

Adatkezelés időtartama A személyes adatokat az Adatkezelő a támogatási szerződés teljesülésétől számított polgári jogi elévülési időtartammal egyező 5 (öt) évig kezeli.
 

 

Törlés időpontja

Az elévülés (5 év) utolsó napját követő 30 napon belül; bírósági vagy hatósági eljárás esetén, az azt lezáró határozat jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását követő 30 napon belül;
 

 

Adatok tárolásának helye

A személyes adatok tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.
Érintettet ténylegesen

megillető jogok

Hozzáférési jog igen
Helyesbítéshez való jog igen
Törléshez való jog igen

(további  célból   történő  adatkezelés  –              különösen         jogi

igényérvényesítés, adójogi, számviteli kötelezettségek teljesítése –

esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések

szerint)

Adatkezelés

korlátozásához való jog

igen, alábbiak szerint:

–   – adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának ellenőrzéséig;

–   – jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a korlátozást;

–   adatkezelési cél elérése esetén;

Adathordozhatósághoz

való jog

igen
Tiltakozáshoz való jog igen

 

3)            Nyilvántartási, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség alapján kezelt adatok

 

Adatkezelő meghatározása és Adatfeldolgozó A jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezelt adatok keretében a Mentor TT Adatfeldolgozóként  jár  el, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Támogató
A személyes adatok adatfeldolgozásként történő kezelésének célja –   az Érintett támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségei teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatok biztosítása;

–   az Adatkezelő jogszabályban meghatározott nyilvántartási és közzétételi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása;

–   az Adatkezelő közzétételi, tájékoztatási, és ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása;

Érintettek köre támogatást igénylő, felvidéki alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven tanulmányokat folytató kiskorúak és törvényes képviselőik
Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege, adatszolgáltatás elmaradásának következményei az adatszolgáltatás kötelező, a támogatás jogviszony létrejöttének előfeltétele
Adatok forrása Érintett
Adatokat megismerheti a)    az    Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati       feladatokat       ellátó munkavállalói

b)    az Adatfeldolgozó aladatfeldolgozói

Adatkezelés időtartama A személyes adatokat az Adatfeldolgozó a támogatási szerződés teljesítésétől, vagy ha erre azt megelőzőn sor kerül, úgy az együttműködési megállapodás megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeli.
Törlés időpontja –   támogatási szerződés / együttműködési megállapodás megszűnését követő 5. (ötödik) év utolsó napjától számított 30 napon belül;

–   bírósági vagy hatósági eljárás esetén, az azt lezáró határozat jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását követő 5. (ötödik) év utolsó napjától számított 30 napon belül;

Adatok tárolásának helye A személyes adatok tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.
 

 

 

 

Érintettet ténylegesen

megillető jogok

Hozzáférési jog igen
Helyesbítéshez való jog igen
Törléshez való jog nem, mivel az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésén alapul
Adatkezelés korlátozásához való jog igen, alábbiak szerint:

–   adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának ellenőrzéséig;

–   jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a korlátozást;

–   adatkezelési cél elérése esetén;

 

 

 

 

 

XII.                  A TOVÁBBI TÁMOGATÁSOKKAL, PROGRAMOKKAL, A MENTOR TT MŰKÖDÉSÉVEL, ESEMÉNYEIVEL, CÉLKITŰZÉSEIVEL ÖSSZEFÜGGŐ INFORMÁCIÓK MEGKÜLDÉSE, TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Adatkezelő meghatározása és Adatfeldolgozó

 

A     Mentor TT működésével, célkitűzéseivel összefüggésben történő tekintetében az adatkezelő a Mentor TT.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

 

 

 

 

 

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez

a Felhasználók a hozzájárulásukat a Digitális támogatáskezelési felület szolgáltatáson kialakított jelölőnégyzet bepipálásával adják meg vagy a papíralapon benyújtott úrlapok, jelenléti ívek, jelentkezési űrlapok aláírásával járul hozzá

Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege, adatszolgáltatás elmaradásának következményei  

az adatszolgáltatás önkéntes

A kezelt személyes adatok köre, és az

egyes adatok kezelésének célja

 

a Felhasználó e-mail címe, postacíme, egyéb elérhetősége (amennyiben személyes adatot tartalmaz)

Adatok forrása A Felhasználó közvetlenül
Adatokat megismerheti a)    az Adatkezelő ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállalói

b)    az Adatkezelő adatfeldolgozói

Adattovábbítás, címzettek Az Adatkezelő az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek nem továbbítja, vagy egyéb formában hozzáférhetővé nem teszi, kivéve amennyiben az adattovábbításhoz az Érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül adattovábbításnak.

Az Adatkezelő az Európai Unión kívüli országba személyes adatot nem továbbít.

Adatkezelés időtartama A személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Törlés időpontja A Felhasználó általi online törlés esetén azonnal, annak hiányában a hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést követő legfeljebb 30 napon belül.
 

 

Adatok tárolásának helye

A személyes adatok tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.
 

 

 

 

Érintettet ténylegesen

megillető jogok

Hozzáférési jog igen
Helyesbítéshez való

jog

igen
Törléshez való jog igen
Adatkezelés

korlátozásához való

jog

igen, alábbiak szerint:

–   adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának ellenőrzéséig;

–   -jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a korlátozást;

-adatkezelési cél elérése esetén;

Adathordozhatósághoz való jog igen
Tiltakozáshoz való

jog

nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

 

XIII.                      KISKORÚ SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

 

 • A (tizennegyedik) életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, azzal, hogy 14. életévét betöltött kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül
  1. tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;

 

 1. megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;
 2. rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat;

 

 1. köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és

 

 1. ajándékozhat a szokásos mértékben.

 

XIV.                     TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK ADATAINAK KEZELÉSE

 

 

 

A személyes adatok kezelésének célja

a Szolgáltatás, valamint a támogatás kiskorúak általi jogszerű igénybevételének biztosítása
 

A személyes adatok kezelésének jogalapja

jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
Érintettek köre a kedvezményezett kiskorú személyek törvényes képviselői
Kezelt személyes adatok köre a)    a törvényes képviselő neve;

b)    a törvényes képviselő elérhetőségi adatai;

c)    a törvényes képviselő születési ideje;

d)    képviselt kiskorú személyazonosító adatai;

e)    a törvényes képviselő bakszámla adatai

Adatok forrása A Pályázó és/vagy Jelentkező közvetlenül
Adatokat megismerheti: a)            Az    Adatkezelő  ügyfélszolgálati        feladatokat  ellátó munkavállalói

b)       az Adatkezelő adatfeldolgozói

Adattovábbítás, címzettek Az Adatkezelő az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek nem továbbítja, vagy egyéb formában hozzáférhetővé nem teszi, kivéve:

–   amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkeresését eljuttatja;

Az Adatkezelő személyes adatot csak megfelelő jogalap alapján továbbít, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan érvényesítésével. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot továbbít, amelynek jogszerű adatkezelője.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül adattovábbításnak.

Az Adatkezelő az Európai Unión kívüli országba személyes adatot nem továbbít

Adatkezelés időtartama A törvényes képviselők személyes adatait az Adatkezelő a kiskorú személyes adatainak kezelése idejével egyező ideig kezeli.
Törlés időpontja a képviselt kiskorú személy adatainak törlésével egyidejűleg
 

Adatok tárolásának a helye

A személyes adatok tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok

alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érintettet megillető jogok

Hozzáférési jog igen
Helyesbítéshez való jog igen
 

Törléshez való jog

nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, azzal, hogy a kiskorú adatainak törlésére irányuló kérelem esetén a törvényes képviselők adatai is törlésre kerülnek
Adatkezelés

korlátozásához való jog

igen, alábbiak szerint:

adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának ellenőrzéséig;

jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés

helyett kéri a korlátozást; adatkezelési cél elérése esetén

Adathordozhatósághoz való jog nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás vagy szerződés teljesítése jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható
Tiltakozáshoz való jog nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul

 

 

 

 

XV.                          ADATFELDOLGOZÓKRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

 

XVI. /1.  Az adatfeldolgozó fogalma

 

 • Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatkezelő nevében adatok feldolgozását végzi.
 • Az Adatkezelő az igénybe vett egyes adatfeldolgozókkal a GDPR rendelkezéseinek megfelelően írásban adatfeldolgozási szerződéseket kötött, illetve az Adatkezelő az által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység Adatkezelő által alkalmazott általános szerződési feltételeit a közzétett adatfeldolgozói ÁSZF tartalmazza.

 

XVI.  /2.  Az Adatkezelő által igénybe vett egyes adatfeldolgozók

 

 • Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozói tevékenységek tekintetében vesz igénybe adatfeldolgozókat:

 

 

Tevékenység

Adatfeldolgozó megnevezése az adatvédelmi

dokumentumok alkalmazásában

Elektronikus levelezőrendszer üzemeltetés Levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó
IT szolgáltatás IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
Adminisztratív szolgáltatás Adminisztratív feladatokat ellátó adatfeldolgozó

 

 

XVI.                AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 

 • Az Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem gyűjt a Felhasználók tudta nélkül. Továbbá a Felhasználók által önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat is kizárólag saját tevékenysége keretein belül használja fel, nem adja kölcsön, nem értékesíti, vagy nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára.

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Adat takarékosság: Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi.
Pontosság: Az Adatkezelő pontosan és naprakészen kezeli az adatokat és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
Korlátozott tárolhatóság: Az Adatkezelő az adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 

 

 

Integritás és bizalmas jelleg:

Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 

Elszámoltathatóság:

Az Adatkezelő, felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, és az adatkezelés teljes időtartama alatt képesnek kell lennie annak igazolására, hogy a személyes adatok Adatkezelő általi kezelése megfelel ezen alapelveknek.

 

 

 

XVII.                    ADATBIZTONSÁG

 

 • Az Adatkezelő a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 • Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint foglalkoztatottjai, illetve az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint. Azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
 • Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.
 • A Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően az Adatkezelő garantálja az általa végzett adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak megfelelő adatbiztonságot, azaz:
  1. a bizalmasságot, amelynek értelmében kizárólag az arra jogosultak ismerhetik meg a személyes adatokat;
  2. a sértetlenséget/integritást, vagyis azt, hogy a személyes adatok az adatkezelés teljes időtartama alatt az eredeti állapotnak megfelelnek;
  3. a rendelkezésre állást, vagyis azt, hogy a személyes adatok az adatkezelés teljes folyamata során rendelkezésre állnak, amikor rájuk szükség van.
 • Az Adatkezelő által alkalmazott védelmi intézkedések összefoglalva:

 

 1. fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések);
 2. adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, Adatvédelmi felelős kijelölése);
 3. logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú programok elleni védekezés, tűzfal)
 4. folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
 5. kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
 6. személyi biztonsági intézkedések;
 7. képzés, tudatosítás

 

 

 

XVIII.              AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Határidő Az Adatkezelő az Érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.
Azonosítás Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások bizalmasságát szigorúan veszi, ezért kéri a Felhasználókat, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a regisztráció során használt e-mail címükről küldjék meg. Amennyiben az érintett más e-mail címet használ, az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizze.
Az érintett hozzáférési joga Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, mely díj mértékéról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintetteket.

Az Érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében az Adatkezelő által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról másolatot kérhet.

A helyesbítéshez való jog Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt Adatkezelő megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát
A    törléshez   való   jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)     az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és

az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)     az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)     a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

e)     a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

f)      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az előző két pont nem alkalmazandó, azaz az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére, az érintett erre irányuló kérelme ellenére sem, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)      a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

gyakorlása céljából;

b)      a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre irányadó jogi

kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből;

c)      a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)      közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog érvényesülése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolási jog) A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az

adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a)      az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli az Adatkezelő.

Az Adatkezelő az érintettet – akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést – az

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Zárolási jog gyakorlása esetén a Felhasználó személyes adatát az Adatkezelő továbbra is jogosult használni, amennyiben

a)      az erre vonatkozó hozzájárulást az Adatkezelő megkapta a Felhasználótól; vagy,

b)      ha az Érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy

c)      ha az Érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi

személy jogainak védelme érdekében szükséges.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Next Post

Teleki Pál Földrajz-földtan verseny - felvidéki forduló

vas ápr 14 , 2024
2024. március 22-23-án Párkányban az Ady Endre Alapiskolában szervezték meg a XXX. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-földtan verseny felvidéki fordulóját. A kétnapos felvidéki döntő izgalmas és érdekes programjait Bacsó Péter igazgató úr szervezte. Pénteken a regisztráció után természetjárásra indult a csapat a Kovácspataki-hegyekbe, a Kovácspataki-dombok tanösvényen csodálatos panoráma tárult a résztvevők […]